Kvalitet och Miljö

Total kontroll för optimal kvalitet

Tack vare vår totalintegrerade produktion med eget slakteri (Skövde Slakteri), styckningsanläggning (Mårtenssons) och förädling (Gudruns) har vi total kontroll över hela produktionskedjan – en förutsättning för den höga kvalitet som är vårt signum.

Kvalitetskraven styr vårt agerande i allt från djurhållningsfrågor och transporter till hygien och uppföljande kontroller i produktionen.

Kvalitetspolicy

”Med kundernas förväntningar på kvalitet och service i fokus, arbetar Gudruns AB enligt tradition målmedvetet med att utveckla, producera och leverera säkra kött-, fläsk- och charkprodukter med spännande smakupplevelser.”

Att producera rätt produkt till rätt kostnad med leveransprecision, säkerställer vi genom att fokusera på alla påverkande faktorer från råvara till färdig produkt.

Omfattande:

 • Produktsäkerhet HACCP
 • Lagenlighet Livsmedelslagen (SFS 2006:804)
 • Processtyrning HACCP
 • Kvalitetssäkring FSSC 22000
 • Service
 • Certifikat FSSC 22000

Miljöpolicy

”Gudruns AB skall strukturerat och eftertänksamt driva ett miljöarbete som syftar till att kontinuerligt minska miljöbelastningen vid produktion, distribution och användning av företagets produkter.”

Det är vår skyldighet att visa att vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan och att vi har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav.

Detta ska ske genom att:

 • Vi skall alltid upprätthålla de miljökrav som ställs av gällande lagar och förordningar.
 • Skapa medvetenhet hos våra anställda, kunder och leverantörer om såväl allmänna miljöfrågor som de speciella frågor som gäller för de produkter vi tillverkar och använder.
 • I vår produktutveckling se produkten under hela dess livscykel, söka lösningar
  med låg miljöpåverkan, iaktta god hushållning av resurser.
 • I så stor utsträckning som möjligt enbart använda återvinningsbart förbrukningsmaterial.
 • Arbeta med miljöfrågor genom ett miljöledningssystem där vi eftersträvar ständig förbättring.